Český rybářský svaz

    

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení

zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

a

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

na revírech ČRS

 

 

Platné od 1. ledna 2005

 

 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2005 byly projednány a schváleny RADOU ČRS dne 25. června 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

 

           

            Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., bližší podmínky výkonu rybářského práva (dále jen „Rybářský řád“) vydávají společně všichni uživatelé revírů v rámci ČRS. „Rybářský řád“ vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a současně respektuje další právní předpisy vztahující se k výkonu rybářského práva.

 

            Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb. mohou být v popisech revírů uvedeny další bližší podmínky výkonu rybářského práva.

 

            Každý držitel povolenky je povinen se před lovem seznámit s popisem rybářského revíru, ve kterém hodlá lovit.

 

            Tento „Rybářský řád“ odpovídá stavu k 30. 9. 2004. Případné pozdější změny nejsou uvedeny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona

č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

 

I. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

 

§ 11 vyhlášky č.197/2004 Sb.

 

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

 

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)      bolen dravý (Aspius aspius)                                       40 cm,

b)      candát obecný (Stizostedion lucioperca)                     45 cm,

c)      hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)            65 cm,

d)      jelec jesen (Leuciscus idus)                                        25 cm,

e)      jelec tloušť (Leuciscus cephalus)                                25 cm,

f)        jeseter malý (Acipenser ruthenus)                               30 cm,

g)      kapr obecný (Cyprinus carpio)                                   35 cm,

h)      lín obecný (Tinca tinca)                                              20 cm,

i)        lipan podhorní (Thymallus thymallus)                          30 cm,

j)        ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)              30 cm,

k)      parma obecná (Barbus barbus)                                  40 cm,

l)        podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)                      25 cm,

m)    pstruh duhový (Oncorhyncus mykiss)                         25 cm,

n)      pstruh obecný (Salmo trutta)                                      25 cm,

o)      siven americký (Salvelinus fontinalis)                           25 cm,

p)      sumec velký (Silurus glanis)                                        70 cm,

q)      štika obecná (Esox lucius)                                          50 cm,

r)       úhoř říční (Anguilla anguilla)                                        45 cm,

s)       mník jednovousý (Lota lota)                                       30 cm,

t)        losos obecný (atlantský) (Salmo salar)                        50 cm.

 

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a)      hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)            65 cm,

b)      jelec jesen (Leuciscus idus)                                        25 cm,

c)      jeseter malý (Acipenser ruthenus)                               30 cm,

d)      kapr obecný (Cyprinus carpio)                                   35 cm,

e)      lín obecný (Tinca tinca)                                              20 cm,

f)        lipan podhorní (Thymallus thymallus)                          30 cm,

g)      ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)              30 cm,

h)      parma obecná (Barbus barbus)                                  40 cm,

i)        podoustev říční (nosák)(Vimba vimba)                       25 cm,

j)        pstruh duhový (Oncorhyncus mykiss)                         25 cm,

k)      pstruh obecný (Salmo trutta)                                      25 cm,

l)        siven americký (Salvelinus fontinalis)                           25 cm,

m)    mník jednovousý (Lota lota)                                       30 cm,

n)      losos obecný (atlantský) (Salmo salar)                        50 cm.

 

 

II. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

 

§ 12 vyhlášky č.197/2004 Sb.

 

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a)      v měsíci listopadu a prosinci                                          od 7 do 17 hodin,

b)      v měsíci lednu a únoru                                                   od 7 do 17 hodin,

c)      v měsíci březnu                                                             od 6 do 18 hodin,

d)      v měsíci dubnu                                                              od 5 do 19 hodin,

e)      v měsíci květnu                                                             od 5 do 20 hodin,

f)        v měsíci červnu a červenci                                             od 4 do 21 hodin,

g)      v měsíci srpnu                                                               od 5 do 21 hodin,

h)      v měsíci září a říjnu                                                        od 6 do 18 hodin.

 

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)      v měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru                      od 7 do 18 hodin,

b)      v měsíci březnu, dubnu, září a říjnu                                od 5 do 21 hodin,

c)      v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu                       od 3 do 23 hodin.

 

(3) Údaje obsažené v odstavcích 1 a 2 jsou uvedeny ve středoevropském čase.


 

 

III. Doby hájení ryb v rybářském revíru

 

§ 13 vyhlášky č.197/2004 Sb.

 

(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

a)      pstruh obecný (Salmo trutta),

b)      losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

 

(2) Od 16. března do 15. června jsou

a)      v rybářském revíru hájeni:

1.      ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),

2.      parma obecná (Barbus barbus),

3.      parma východní (Barbus meridionalis-petényi),

4.      podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),

5.      jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

b)      v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

1.      jelec jesen (Leuciscus idus),

2.      jelec tloušť (Leuciscus cephalus).

 

(3) Od 1. ledna do 15. června jsou

a)      v rybářském revíru hájeni:

1.         bolen dravý (Aspius aspius),

candát obecný (Stizostedion lucioperca),

b)      v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

2.      sumec velký (Silurus glanis),

3.      štika obecná (Esox lucius).

 

(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

 

(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

 

(6) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

 

(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

 

 

IV. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

 

§ 14 vyhlášky č.197/2004 Sb.


(1) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).


(2) Při lovu ryb na udici musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou bezpečnostní vzdálenost; při lovu na položenou, při čeřínkování nebo při lovu na plavanou alespoň 3 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti; při lovu přívlačí, lovu na umělou mušku nebo muškařením alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti. Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.


(4) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.


(5) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.
 

§ 15 vyhlášky č.197/2004 Sb.


(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

a)   nedosahují nejmenší lovné míry,

b)   byly uloveny v době hájení, nebo

c)   jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.


 

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.
 

§ 16 vyhlášky č.197/2004 Sb.

 

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu

a)   lov na položenou nebo lov na plavanou,

b)   lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,

c)   lov na umělou mušku nebo lov muškařením,

d)   čeřínkování v době od 16. června do 31. prosince, nebo

e)   lov dravců v době od 16. června do 31. prosince.

 

(2) Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. a) smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vod. Při lovu na přirozenou nástrahu mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky). Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.


(3) Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. b) smí být používána jen jedna udice s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (dvojháčky, trojháčky).


(4) Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. c) smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček nebo dvojháček, nebo trojháček podle použité nástrahy. Za nástrahy lze použít jen umělou mušku nebo živý nebo mrtvý hmyz.


(5) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.


(6) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 5 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých a lipana nebo jejich kombinaci, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.


(7) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 5 a 6 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 

 

§ 17 vyhlášky č.197/2004 Sb.


(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb lososovitých a lipana

a)   lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,

b)   lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

c)   lov hlavatky přívlačí od 1. října do 31. prosince na zvláštní povolenku vydanou uživatelem rybářského revíru.

 

(2) Vyskytují-li se v pstruhovém rybářském revíru i jiné ryby než lososovité nebo lipan, je povoleným způsobem lovu

a)   u nedravých ryb lov na položenou nebo lov na plavanou pouze na nástrahy rostlinného původu,

b)   u dravých ryb

1.   lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,

2.   lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

3.   lov na položenou nebo lov na plavanou.

 

(3) Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. a) smí být používána jen jedna udice, kterou lovící drží v ruce, a to s jedním návazcem s jednoduchým háčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem podle použité vláčecí nástrahy.

 

(4) Vyskytuje-li se ve pstruhovém rybářském revíru štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, může být jejich lov na udici prováděn způsoby a nástrahami povolenými k lovu ryb lososovitých nebo ryb nedravých. Tyto ryby si po ulovení osoba provádějící lov ryby vždy přisvojí.

 

(5) Při lovu na položenou a plavanou smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít výhradně nástrahy rostlinného původu.

 

(6) Při lovu přívlačí smí být používána jen jedna udice. Je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky podle použité nástrahy.

 

(7) Při lovu na umělou mušku smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Za nástrahu lze použít jen jednoháčkové mušky.

 

(8) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb a lipana nebo jejich kombinaci. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

 

(9) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

 

(10) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 8 a 9 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 

 

V.  Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

 

§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

 

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

a)   používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,

b)   používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,

c)   užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

 

(3) V rybářských revírech se zakazuje lov

a)   vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,

b)   vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,

c)   mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,

d)   za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,

e)   z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,

f)    v plavebních komorách,

g)   v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,

h)   ze silničních a železničních mostů,

i)    v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,

j)    ryb do slupů, vrší,

k)   v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

 

 

VI. Lov ryb

 

§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

 

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 11 zákona č. 99/2004 Sb a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

 

(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

 

 

VII. Oprávnění rybářské stráže

 

§ 16 a 17 zákona č. 99/2004 Sb.

 

§ 16

 

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 

a)      kontrolovat

1.      osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon, 

2.      osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,

3.      osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4.    užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

5.      způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

 

b)      požadovat

1.        od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

2.    od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3.    součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní        policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

 

c)   zadržet

1.    povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a  tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

2.    úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

 

d)   vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

 

e)   ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

 

 

§ 17

 

(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

a)      nosit služební odznak na viditelném místě,

b)      prokazovat se průkazem rybářské stráže,

c)      kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

d)      zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e)   oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

 

 

VIII.  Přístup na pozemky

 

§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.

 

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.

 

 

 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

na revírech ČRS

 

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 

I. Doby hájení některých dalších živočichů

 

Celoročně jsou hájeny:

1.   všechny původní druhy raků.

2.   perlorodka říční, škeble, velevrubi, mihule a obojživelníci.

3.   losos obecný.

4.   celoročně jsou chráněny dle vyhlášky číslo č. 395/92 Sb.: střevle potoční, hrouzek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, cejn perleťový, ostrucha křivočará, sekavec písečný a sekavčík horský, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, drsek menší a drsek větší, hlavačka mramorovaná, vranka obecná a pruhoploutvá.

 

 

II. Lov na pstruhových rybářských revírech

 

         Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. do 31. prosince s výjimkou lovu hlavatky obecné na zvláštní povolenku vydanou uživatelem rybářského revíru.

            Lovit lososovité druhy ryb a lipana smí osoba provádějící lov nejvýše 3 dny v týdnu. Před zahájením lovu lososovitých druhů ryb a lipana musí osoba provádějící lov zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu datum lovu a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Při lovu jiných ryb než lososovitých a lipana musí být všechny ulovené lososovité ryby a lipan vráceny zpět do vody. V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb včetně lipana nebo jejich kombinaci.

 

 

III. Lov ryb z loděk

 

Místa nebo úseky rybářského revíru, kde je lov ryb z loděk povolen, určuje uživatel rybářského revíru. Lovící z loďky nesmí mít nastražen jiný prut mimo loďku.

 

 

IV. Zavážení nástrah

 

Zavážení nástrah a návnad je zakázáno. Povolit je může uživatel rybářského revíru. Přitom není rozhodující, jaké se používá plavidlo, nebo zaváží-li se nástraha a návnada plaváním.

 

 

V. hlubinná přívlač

 

Hlubinná přívlač je zakázána. Povolit ji může uživatel rybářského revíru. Hlubinná přívlač je povolena pouze z rybářské loďky.

 

 

VI. Lov nástražních rybek

 

Při lovu nástražních rybek do čeřínku nesmí mít lovící nastraženy udice.

 

 

VII. Lovící je povinen

 

a)      mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

b)      zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru.

 

 

VIII. Zacházení s ulovenými rybami

 

Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze její vyzvednutí nad hladinu uskutečnit zdvižením prutu, je nutno použít podběrák. Ryby, které jsou vraceny zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

Pokud lovící ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

 

 

IX. Uchovávání ulovených ryb

 

Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou, apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávaní živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

Pokud jsou ryby dlouhodobě uchovávány v haltýřích, musí být haltýř označen štítkem se jménem majitele a jeho adresou.

 

 

X. Chování při lovu

 

Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za zvláště hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by lovící takto zacházel se skleněným odpadem. Po příchodu k místu lovu provede osoba lovící ryby prohlídku místa z něhož hodlá lovit. Pokud je toto místo znečištěno, provede před započetím lovu jeho úklid.

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce 197/2004 Sb.

 

Techniky lovu ryb na udici, povolené technické prostředky k lovu a jiné způsoby lovu v rybářském revíru

 

 

Techniky lovu ryb na udici

Udici tvoří prut, šňůra nebo vlasec, rybářský háček nebo nástraha:

 

(1) Lov na položenou

Je lov pomocí 1 – 2 udic s nástrahou spočívající na dne. Prut je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Pohyb nástrahy není lovícím aktivně ovlivňován. Způsob lovu na položenou lze kombinovat s lovem na plavanou.

 

(2) Lov na plavanou

Je lov pomocí 1 – 2 udic na nástrahu, která může být v pohybu (unášena proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován. Pruty je možno umísti v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou.

 

(3) Lov přívlačí

Je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Lovem přívlačí se rozumí i lov na umělou mušku nebo muškaření v případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha, nebo muška vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby.

 

(4) Hlubinná přívlač

Je lov pomocí jedné udice, která je opatřena jednou nástrahou, jiná udice nesmí být nastražena. Hlubinnou přívlačí se rozumí tažení nástrahy za jedoucí rybářskou loďkou, v jakékoliv hloubce vody. Nástraha se může pohybovat maximálně ve vzdálenosti 20 m za jedoucí loďkou a nesmí ohrozit ostatní veřejnost.

 

(5) Lov umělou muškou

Je lov pomocí jedné udice na umělou mušku, nahazovanou pomocí muškařské šňůry, jiná udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové, nebo jiné plovátko, případně jiná zátěž. Při lovu umělou muškou lze použít nejvýše tři návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Pokud jsou nástrahy vybaveny dvojháčkem nebo trojháčkem, lze použít jen jeden návazec. Umělou muškou jsou nástrahy, imitující hmyz či jiné organizmy. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky.

 

(6) Lov muškařením

Je lov jednou udicí za pomocí muškařské šňůry, jiná udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko nebo jiná zátěž. Při muškaření lze použít nejvýše dva návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Pokud jsou nástrahy vybaveny dvojháčkem nebo trojháčkem, lze použít jen jeden návazec. Za nástrahy lze použiti i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky. Lov muškařením lze použít jen na mimopstruhových revírech.

 

(7) Lov dravců

Lov dravců je způsob lovu, určený výhradně k lovu dravých druhů ryb (štika, candát, sumec, bolen), např. přívlač, hlubinná přívlač a lov na nástrahy evidentně určených k jejich lovu jako např. přívlač a nástrahy používané k lovu přívlačí, víceháčky, smotek červů na větších háčcích, nástražní rybka, myš, krtonožka.

 

(8) Lov na bójku (není součástí přílohy č. 7 vyhlášky 197/2004 Sb.)

Je lov dravců na povolené plovoucí zařízení (bójky, splávky apod.), (dále jen bójky). Bójky, které nejsou součástí udice, nejsou dovoleny. Při lovu dravých ryb může být použito bójky a pomocné bójky jejichž rozměry nepřesahují 6 x 6 x 30 cm, nebo dvou bójek maximálního rozměru 10 x 10 x 10 cm, které jsou propojeny spojkou v maximální vzdálenosti do 150 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejích rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla součástí udice. Za bójky nesmí být používán neopracovaný polystyrén a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Systém bójky může být ukotven jednak mezi nástrahou a prutem, nebo i za nástrahou, ale vždy tak, aby celý systém byl součástí udice. Jakékoliv zařízení (bójky, splávky apod.) určené k lovu dravců, musí být po skončení lovu vytaženo z vody. Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. Bójka musí být viditelná z místa lovícího a svými rozměry a schopností plavat nesmí napomáhat ke zdolávání lovené ryby. I pro tento způsob lovu platí, že lovící musí být u prutů přítomen tak, aby s nimi mohl okamžitě manipulovat. Systém bójky nesmí být doplněn o další háčkovou soustavu. Je zakázáno mít nahozené pruty bez nástrahy.

Za bójku se považuje každé signální zařízení (splávek), sloužící k lovu dravců, či systém dvou a více bójek spojených (tyčí, pružinou, drátem, vlascem atp.), jejichž cílem je držet nástrahu tak, aby se nezaplétala do vlasce.

Bójka smí být nastražena pouze do vzdálenosti 25 m od břehu a místa lovu všemi směry tak, aby neomezovala ostatní lovící a byla zachována nejméně, není-li stanoveno jinak, vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu.

 

(9) Lov ryb z loděk

Je prováděn z rybářské loďky, nebo z plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k rybolovu. Při lovu musí osoba provádějící lov respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení.

 

(10) Lov nástražních rybek do čeřínků

Je lov nástražních rybek vodorovnou sítí o maximální ploše 1 m2.

 

(11) Povolené technické prostředky k lovu

Vábničky, rybářské loďky, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, udice, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky na udice, čihátka, splávky, zátěž.